bc6c1837-4a07-4d3e-9b2e-561bd14c872d

MOXO Dikkat Performans Testi

(6-65 YAŞ)

6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”nun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

Son birkaç yılda ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB ve diğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak uzman hekimler tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 400′ ün üzerinde hastane ve klinikte uygulanmaktadır.

*Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

smart-kids

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)

6-16 Yaş

Wisc-4 zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Wisc-r testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi testidir.

Çocuğuma neden Wisc-4 testi yaptırmalıyım? 
Wisc-4 Zekâ Testi temel olarak çocuğun zeka seviyesini belirlemek için yapılır. Bunun yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.
Test hangi yönleri ölçer? 

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

1.Sözel kavrama: İşitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneğini ölçer. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.
2.Algısal akıl yürütme: Görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.
3.Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.
4. İşlemleme hızı: Zihinsel işlemleme ve harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

wisc4

MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri

(16 yaş ve üzeri)

Yetişkinler için en sık uygulanan kişilik testlerinden biri olan MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) 1939 yılında psikolog ve nöropsikiyatristler tarafından yetişkin bireylerin psikiyatrik değerlendirilmesinde yardımcı olmak, psikiyatrik hastalıkların şiddetini ölçmek ve zamanla ya da tedavi edici yaklaşımların sonucunda hastalığın şiddetinde görülen değişiklikleri de değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan, 550maddeden oluşan ve “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde kişinin kendisi tarafından cevaplandırılan bir ölçektir. Psikiyatrik tanılama için kullanılan bu kişilik testi, normal bireylerle bazı psikiyatrik tanı grubuna giren kişileri birbirinden ayırt edebilmek için alt testlere ayrılmıştır.

Test, kentsel örneklemi temsil eden, en az ortaokul düzeyinde eğitim almış 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

1_525-277

Denver II Gelişim Tarama Testi

0-6 Yaş

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir. Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim testidir. Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır:

Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme

Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

Dil: işitme, anlama, dili kullanma.

Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

evde-zeka-testi-1

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır. Bebeğin hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları annelerin değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar daha güvenilirdir. Annelerinden bilgi alınmasının bir başka yararı ise, değerlendirme sürecine annelerin doğrudan katılabilmesidir.

Bu envanter, ‘’evet/hayır/bilmiyorum’’ şeklinde cevaplanan 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları elde edilerek değerlendirilir.

gallery_09

Peabody Resimli Kelime Testi

2.5-18 Yaş

Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan Peabody Resim-Kelime Testi,  Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir.

Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. Çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

(5,5-11 Yaş)

Çocuk psikiyatristi Bender tarafından 1938 yılında geliştirilen Bender-Gestalt testi; görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyonu, görsel motor bütünleştirmeyi ölçer. 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara tek oturumda yapılır. Toplam 9 şekilden oluşan bir kağıt-kalem testidir. Her şekil çocuğa sırayla gösterilir ve şeklin kağıda  kopya edilmesi istenir. Değerlendirme ve puanlama çocuğun çizdiği şekillerdeki hatalara çocuğun kağıdı kullanış şekli, silgi kullanıp kullanmaması gibi durumlara bakılarak yapılır. Bender-Gestalt testi; zeka, okul başarısı, görsel motor performans, nörolojik bozulma, yürütücü işlevlerde bozulmaya ilişkin bilgiler verir.

*Dikkat ve Algı Değerlendirmesi

*Okul Olgunluğu Değerlendirmesi

*Projektif Testler

Resim Çizme Testleri,

Depresyon ve Kaygı Ölçekleri,

Ailelere Yönelik Değerlendirme Ölçekleri,

Cümle Tamamlama Testleri

*Yetişkinlere Yönelik Diğer Test ve Ölçekler 

Beck Depresyon Envanteri

Beck Anksiyete Ölçeği 

Cümle Tamamlama Ölçekleri

SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Envanteri

Yale Brown Obsesyon Ölçeği

SCID-II

CAPS 

Tüm testler Uzm. Psikolog & Aile Danışmanı Gökçe GÜRLEK tarafından uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.